ဝိ​ေသ​သ​လကၡ​ဏာ

အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားမွာအပူေပးခန္း၊ ဂန္ထရီကရိန္း၊ စည္အင္ာတာ၊ သယ္ယလိုင္းကတၱရာဆီ ျပန္သိမ္းစံနစ္၊ ဒီဇယ္ဆီမီးေလာင္စက္၊ အပူေလၽွာက္ဆီပိုက္အရည္ဖိအားတက္လွမ္းစက္၊ ကတၱရာဆီပံ့စက္ပိုက္လိုင္းစံနစ္၊ အပူခ်ိန္ေအာ္တိုမက္တစ္ထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္၊အရည္ မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ေအာ္တိုမက္တစ္သတိေပးစံနစ္၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အပူေပးခန္းတစ္ခုလုံးမွာတပ္ဆင္ ထားသည္။


 1

ကတၱရာဆီစည္အထက္ပုိင္း အဖုံးကုိဖြင့္လုိက္၍ ဂန္ထရီကရိန္းျဖင့္ကတၱရာဆီစည္ကုိတင္လုိက္သည္။ စည္ အင္ာတာေပၚမွာထား၍ အရည္ဖိအားတက္လွမ္းစက္ျဖင့္ သယ္ယလိုင္း၊ေပၚက ဗ်ပ္ေပၚသုိ႔ တက္လွမ္းထား သည္။ တစ္စည္ၿပီးတစ္စည္ေရွ႕သုိ႔ပုိ႔လုိက္သည္။ စည္ဗလာ ကုိေနာက္တစ္ဘက္မွလွမ္းထြက္သည္။

အပူေပးခန္းမွာအထက္ပုိင္းခန္းႏွင့္ေအာက္ပုိင္းခန္းနစ္ပုိင္းရွိသည္။ အထက္ပုိင္းခန္းထဲမွာ အပူေလၽွာက္ဆီပိုက္ကုိတပ္ဆင္ထား၍ ဒီဇယ္ဆီမီးေလာင္ စက္၏ အပူေလကုိ အထက္ပုိင္းခန္းသုိ႔ ထည့္ဝင္သည္။ အပူ ေလၽွာက္ဆီ ႏွင့္အပူေလ၏အတူတကြ ထိေတြ႕ေစမႈျဖင့္    ကတၱရာဆီစည္ကုိအပူခ်ိန္ျမင့္တင္ေစသည္။ ကတၱရာဆီအရည္ေပ်ာ္၍ေအာက္ခန္းသုိ႔ယိုစီးလုိက္သည္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ကတၱရာဆီစည္ဗလာျဖစ္ သည္။ ေအာက္ပုိင္းခန္းမွာအပူေလၽွာက္ဆီပိုက္ကုိ လည္းတပ္ဆင္ထားသည္။ ကတၱရာဆီအရည္ျဖစ္ ကတၱရာဆီပံ့စက္ျဖင့္ကတၱရာဆီပုိက္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ကတၱရာဆတင္ရထားတြဲထဲသုိ႔ထည့္ပုိ႔လုိက္သည္။ ကတၱရာဆီပုိက္လုိင္းအသြင္းမွာအရည္စစ္ကိရိယာကုိလည္းတပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္မသန္႔စင္ေသာ အရာဝတၳဳကုိရွင္းပစ္လုိက္သည္။


အပူေပးခန္း ႏွစ္ဘက္တံခါးသည္စပရင္တံခါးမ်ဳိးျဖစ္ ကတၱရာဆီစည္ဝင္ထြက္ပါကစပရင္တံခါးေအာ္တိုမက္တစ္ပိတ္လုိက္မည္။ သုိ႔အားျဖင့္အပူခ်ိန္ဆံုး႐ံႈးမႈကုိ က်ဆင္းသညိ။

အထက္ပါစက္ထိန္းပရိုဂရမ္သည္လၽွပ္စစ္ကိရိယာခ်ဳပ္ကိုင္ ဗီရိုမွာစုစည္းထိန္းခ်ဳပ္သည္။ လၽွပ္စစ္ကိရိယာခ်ဳပ္ကိုင္ ဗီရိုမွာ တိုင္းထြာႀကီးၾကပ္ေသာကိရိယာႏွင့္လံုျခံဳေရးကိရိယာကုိလည္းတပ္ဆင္ထားသည္။


  

e (1)

 

၁။ ၎စက္ယႏၲရားသည္နစ္ဘက္ စပရင္တံခါးတပ္ဆင္ထားေသာ အလုံပိတ္ထားစခန္းျဖစ္သည္။ ကတၱရာဆီစည္ကုိဂန္ထရီကရိန္းငယ္ျဖင့္ တင္လုိက္အရည္ဖိအားတက္လွမ္းစက္ျဖင့္ အပူခန္းသုိ႔တြန္းလုိက္ သည္။ ၎စက္ယႏၲရား၏   ျပင္ပသဏၭာန္    ၾကည့္လို႔ေကာင္း၍    အကြက္ေစ့ေစ့ျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္က်ယ္မွုျမင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ျငိမ္အားကုိးႏုိင္သည္။ ကတၱရာဆီ ျဖဳန္းတီးမွုႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈ မရွိဘူး။

၂။ လွ်င္ျမန္စြာစည္သုတ္သင္သည္။ စက္ယႏၲရားအတြင္းမွာတပ္ဆင္ထားေသာ အပူေလၽွာက္ဆီပိုက္၏ ျဖာထြက္အက်ယ္အဝန္ႀကီးသည္။ ကတၱရာဆီအရည္ျဖစ္ေသာအခ်ိန္တုိေသာေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္က်ယ္မွုျမင့္သည္။ အထက္ပုိင္းႏွင့္ေအာက္ပုိင္းမွာအပူခ်ိန္ကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာခြဲေဝေပးႏုိင္သည္။ ဒီဇယ္ဆီမီးေလာင္စက္ ထုတ္ပစ္ေသာအပူဓာတ္ကုိလည္းျပန္သိမ္း၍ကတၱရာဆီကုိအပူေပးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဒီဇယ္ဆီကုိ အျပည့္အစုံအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ စက္ယႏၲရားအတြင္းမွာဘြိဳင္လာကုိတပ္ဆင္ထား အပူဓာတ္ကုိတုိက္ရုိက္ကူး အပူခ်ိန္ဆံုး႐ံႈးမႈကုိေလွ်ာ့ခ်သည္။  အပူဓာတ္ထိန္းေပးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မွုေကာင္းမႈန္သည္။

၃။ ကတၱရာဆီစည္တြင္မွာကတၱရာဆီကုိအကုန္လံုး      ရွင္းပစ္ႏုိင္သည္။ အပူေပးခန္းတြင္အပူခ်ိန္ျမင့္သည္။ ကတၱရာဆီစည္ အားလံုးသည္အပူေလျဖင့္အပူဓာတ္ေပးႏုိင္သည္။  ကတၱရာဆီ အရည္ေပ်ာ္၍လွ်င္ျမန္ စြာ ဆင္းသက္လာသည္။ ျဖဳန္းတီးမွုမရွိသကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။

၄။ မသန္႔စင္ေသာအရာဝတၳဳကုိ ေအာ္တိုမက္တစ္ရွင္းပစ္စံနစ္ကုိတပ္ဆင္ထားသည္။ ကတၱရာဆီလုိင္း မွာစစ္ကိရိယာကုိတပ္ဆင္ထားသည္။ကိရိယာျဖင့္မသန္႔စင္ေသာအရာဝတၳဳကုိရွင္းပစ္လုိက္ႏုိင္သည္။

၅။ အပူခ်ိန္ ေအာ္တိုမက္တစ္ထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္ကုိတပ္ဆင္ထားသည္။

၆။ ကိရိယာကုိကတၱရာဆီစည္ အရြယ္အစားအရ ေအာ္ဒါမွာလုပ္ႏုိင္သည္


အပူေလၽွာက္ဆီဘြိဳင္လာ၏ေနရာသိမ္းပုိက္ေသာအက်ယ္အဝန္ႏွင့္ပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ကုိေခၽြတာသည္။ အတြင္းမွာတပ္ဆင္ေသာဘြိဳင္လာကုိအသံုးျပဳ၍ကတၱရာဆီကုိတုိက္ရုိက္အပူေပးႏုိင္သည္။ အပူဓာတ္ဆံုး ႐ံႈးမႈကုိေလွ်ာ့ခ် အပူဓာတ္အသံုးျပဳ စြမ္းရည္ကုိျမင့္တင္သည္။အတိတ္က ကတၱရာဆီအရည္က်ဳိစက္မွာ ကတၱရာဆီစည္ အဖုံးကုိ ယူလုိက္ လူအားျဖင့္စည္ ေအာက္ခံကုိ ဖိထားသည္။  LYDT ကတၱရာဆီအရည္က်ဳိစက္မွာအဲဒီ  ျပႆနာကုိေျဖရွင္းလုိက္သည္။ လူအင္အားကုိေခြၽတာသည္။ ကတၱရာဆျဖဳန္းတီးမွုႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈကုိေရွာင္ရွားသည္

 

စံ​သတ္​မွတ္​ခ်က္


SN Item Qty Remarks
I. Barrel Removing Device
1 Body enclosure (made by rock wool and color steel plate ) 1 set
2 Gantry crane unit 1 set
3 Electric hoist 1 set
4 Hydraulic propulsion unit 1 set
5 Hydraulic pump 1 set
6 Barrel inverter 1 set
7 Tray for barrels 1 set
II. Heating System
8 Heater for diesel oil 1 set
9 Heat transfer oil interlayer 1 set
10 Heat transfer oil pipelines 1 set
11 Flanges and gaskets on heat transfer oil pipelines 1 set
12 Valves on heat transfer oil pipelines 1 set
13 Thermometer for heat transfer oil 1 set
14 Circulation pump for heat transfer oil 1 set
15 Oil and gas separator 1 set
16 Emission air pipelines 1 set
17 Diesel burner 1 set
18 Diesel tank 1 set
19 Heat transfer oil storage tank 1 set
20 Fasteners (bolts and screws) 1 set
III. Bitumen System
21 Thermal asphalt pump 1 set
22 Bitumen pipelines 1 set
23 Flanges and gaskets on bitumen pipelines 1 set
24 Valves on bitumen pipelines 1 set
25 Bitumen thermometer 1 set
26 Bitumen filter 1 set
IV. Electrical Control System
27 Control cabinet 1 set
28 Control cable 1 set
29 Automatic temperature control system for bitumen 1 set
30 Automatic temperature control system for heat transfer oil 1 set
31 Audible visual alarm for bitumen level 1 set

ဆက္သြယ္ရန္္

ေမးခြန္းရ္ွလွ်င္ဖုန္းဆက္ေပးပါ
+86-371-65825868 WhatsApp/Wechat:+86 18224529750
အီးေမး
sales@sinoroader.com
ေလ့လာရန
Longxiang Industrial Park ,
Weidu District, XuChang,HeNan, China
သတင္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရန၂၄နာရီအတြင္းေျဖၾကားေပးမည္
Please enter a valid email address.
*
*
*
+ Add attachment
ဧည့္သည္ေတာ္၏အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရမည္။ တျခားလူေတြႏွင့္ကု​မၸ​ဏီသုိ႔ ေပါက္ၾကား ျခင္း မလုပ္ရန္ကတီျပဳပါသည္။

မူပုိင္©၂၀၁၉ ဟန္သာစက္​ယႏၲ​ရား Amallink.com