ဝိ​ေသ​သ​လကၡ​ဏာ

နစ္ေပါင္းမ်ားစြာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိအေျခခံႏုိင္ငံတကာေရွ႕တန္းက်ေသာနည္းပညာျဖင့္အပူဓာတ္ျပန္သိမ္းႏုိင္ေသာကတၱရာဆီေရာေႏွာစခန္းကုိကုိယ့္ဘာသာကုိဖန္တီးထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။ ကတၱရာဆီေရာ ေႏွာစခန္း၏ ပံုမွန္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈကုိအားမာခံႏုိင္ေသာအျပင္ RAPစီးရီသည္ LBစီးရီထက္ကတၱရာဆီျပန္ လည္ျဖစ္ထြန္းျခင္းစက္ကုိတပ္ဆင္ထားသည္။ အပူဓာတ္ျပန္သိမ္းနည္းျဖင့္ကတၱရာဆီေရာေႏွာကုန္ၾကမ္း ကုိေရာေႏွာခန္းထဲသုိ႔ပုိ႔လုိက္သဲမ်ားႏွင့္သတၲဳရုိင္းမႈန႔္ကုိေရာစပ္လုိက္သည္။ အရည္အေသြးပုိၿပီး ေကာင္း မြန္ေသာကတၱရာဆီမ်ဳိးသစ္ကုိထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။ RAPစီးရီသည္ကတၱရာဆီေရာေႏွာေဟာင္း ကုိ အသံုးျပဳေလာင္စာႏွင့္ကုန္ၾကမ္းကုိေခြၽတာသည္။ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္စြန႔္ပစ္မႈကုိေလွ်ာ့ခ်စီးပြါးေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအက်ဳိး ေက်းဇူးကုိပုိမုိရရွိႏုိင္သည္။

၁။ ဆီကုိေခြၽတာသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာမီးေမႊးစက္ျဖင့္လံုေလာက္ေအာင္ေလာင္ကြၽမ္းႏုိင္ သည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ဒေလ့တံုးကုိပုိမုိေကာင္းမြန္လာအပူဓာတ္အသံုးခ်မႈကုိပုိျမင့္တင္ႏုိင္သည္။

၂။ ကတၱရာဆီအေငြ႕ႏွင့္အနရာယ္ရွိဓာတ္ေငြ႕ကုိျပန္လည္မီးေလာင္ေသာေၾကာင့္ျပင္ပသုိ႔ထုတ္ပစ္ေသာ အ ေငြ႕နည္းသည္။ အဆင့္ဆင့္ဖံုရွင္းစံနစ္ျဖင့္ ဖံုမႈန႔္ထုတ္ပစ္မႈကုိေလွ်ာ့ခ်သည္။

၃။ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ေအာ္တုိမက္သစ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ ျပန္သိမ္းေသာကုန္ၾကမ္းကုိသင့္ေလ်ာ္ ေသာအပူ ခ်ိန္ကုိေရာက္ရွိႏုိင္သည္။

၄။ ျပန္သိမ္းႏုိင္ေသာကတၱရာဆီအေရာအေႏွာအခ်ဳိးအစားမွာ၅၀%အထိရွိႏုိင္သည္။

စံ​သတ္​မွတ္​ခ်က္

Model RAP60 RAP80 RAP120 RAP160
Capacity(RAP process) 60 t/h 80 t/h 120 t/h 160 t/h
Fuel Consumption Coal: 13~15 kg/t; Diesel: 6~8 kg/t
Weighing Accuracy Dynamic: ±2.5%; Static: ±0.5%
Installed Power(RAP equipment) 130 kW 170 kW 230 kW 280 kW
Matched asphalt
plant and
max. RAP
proportion
LB1200 50% / / /
LB1500 40% / / /
LB2000 30% 50% / /
LB3000 / 33% 50% /
LB4000 / 25% 37% 50%

ဆက္သြယ္ရန္္

ေမးခြန္းရ္ွလွ်င္ဖုန္းဆက္ေပးပါ
+86-371-65825868 WhatsApp/Wechat:+86 18224529750
အီးေမး
sales@sinoroader.com
ေလ့လာရန
Longxiang Industrial Park ,
Weidu District, XuChang,HeNan, China
သတင္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရန၂၄နာရီအတြင္းေျဖၾကားေပးမည္
Please enter a valid email address.
*
*
*
+ Add attachment
ဧည့္သည္ေတာ္၏အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရမည္။ တျခားလူေတြႏွင့္ကု​မၸ​ဏီသုိ႔ ေပါက္ၾကား ျခင္း မလုပ္ရန္ကတီျပဳပါသည္။

မူပုိင္©၂၀၁၉ ဟန္သာစက္​ယႏၲ​ရား Amallink.com