ဝိ​ေသ​သ​လကၡ​ဏာ

Handaသည္ယခုမွာလမ္းမ်ားအေျခအေနအရႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစက္ကိရိယာဒီဇုိင္ထုတ္လုပ္ေသာအေတြ႕အၾကဳံအားျဖင့္ ကတၱရာဆီဖ်န္းကားကုိဖန္တီးထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ စက္ထိန္းရန္လြယ္ကူေစ်းသက္သာသည္။ ေပၚလီမာေျပာင္းျပင္ထားေသာ ကတၱရာဆီမေပ်ာ္ရည္ေႏွာျဖစ္ ကတၱရာဆီကတၱရာဆီအပူစေသာကတၱရာဆီ ဖ်န္းေဝေသာစက္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာေရွ႕တန္းက်ေသာနည္းပညာျဖင့္ လူစိတ္ျဖစ္ဒီဇုိင္ကုိအသံုးျပဳ၍ ေဆာက္လုပ္ေသာအရည္အေသြးကုိ အာမခံ ႏုိင္ရံုသာမကေဆာက္လုပ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကုိပုိေကာင္းလာေစသည္။ ဆီပူအပူေပးေသာ နည္းျဖင့္ ကတၱရာဆတင္ရထားတြဲထဲတြင္ဆီပူလုိင္းကုိတပ္ဆင္ထားသည္။ စက္ထိန္းသူသည္ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာကားအရွိန္ႏွင့္ကတၱရာဆတင္ရထားတြဲထဲမွာ ကတၱရာဆေရာေႏွာအရွိန္ကုိ တြက္ခ်က္ ႏုိင္ သည္။  ဖ်န္းပက္ရာမွာစက္ထိန္းသူသည္  ဖ်န္းပက္ေသာအေရအတြက္ကုိ ေထာင္လိုက္၍ အရွိန္တုိင္းကိရိယာ ကုိႏွိုးလိုက္ ေအာ္တိုမက္တစ္ထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္သည္ကတၱရာဆပို႔စက္လည္ပတ္ေသာအရွိန္ကုိညႇိေပးေသာေၾကာင့္ ညီမၽွေအာင္ဖ်န္းပယ္ႏုိင္သည္။


လမ္း၏အထပ္ထပ္မွာအသံုးဝင္ႏုိင္သည္။ ကတၱရာဆီအရည္ႏွင့္ ဆီပ်စ္ကုိပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္သည္။


မူရင္းသေဘာ

ကတၱရာဆီဖ်န္းကား၏ မူရင္းသေဘာသည္ ကတၱရာဆပံ့စက္ျဖင့္ကတၱရာဆီအပူကုိကတၱရာဆီသုိေလာင္ကန္မွ ကတၱရာဆတင္ရထားတြဲထဲသုိ႔ထည့္လုိက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေသာအလုပ္ခြင္သုိ႔ပုိ႔လုိက္သည္။ အပူေပးစံနစ္ ျဖင့္ ကတၱရာဆီကုိသံုးႏုိင္ေသာအပူခ်ိန္ကုိပူေစသည္။ စက္ထိန္းစံနစ္ျဖင့္ ကတၱရာဆပံ့စက္ႏွင့္   ဖ်န္းပက္အဆို႔

ရွင္ကုိဖြင့္စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။  


အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံု

ဟိုက္ဒေရာလစ္ပံ့စက္ဟိုက္ဒေရာလစ္ မိုတာကတၱရာဆပံ့စက္၊ HTF ပံ့စက္၊ မီးေလာင္စက္စေသာ အစိတ္ အပုိင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာနာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာတံဆိပ္ကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္အားကုိးႏုိင္ သည္၊ သက္တမ္းၾကာရွည္သည္။ ကတၱရာဆီဖ်န္းကားမွာေအာက္ခံ၊ ပါဝါကိရိယာ၊ သိုေလွာင္ဂိုေဒါင္ေရဖ်န္းစံနစ္၊ ဟိုက္ဒေရာလစ္ တြန္းအားေပးစံနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္၊ ဖ်န္း ပက္စံနစ္၊ အပူေပးစံနစ္မ်ားပါဝင္သည္။


 

 3


အားသာခ်က္

၁။ ဥေရာပV HOWOအားသာခ်က္ကုိအသံုးျပဳ၍ ဝန္အေလးခံနိုင္ရည္အားႀကီး၊ စြမ္းအားျမင့္၊ ဓါတ္ဆီ ဆုံးပါးမႈနိမ့္၊ စက္ထိန္းရန္လြယ္ကူျခင္းစေသာအားသာခ်က္ရွိသည္။

၂။ ၂၆KW     ေထာက္မအင္ဂ်င္ကုိတပ္ဆင္ထားကားေျမာင္းေသာအခါအပူေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္မားသည္။

၃။ ေအာ္တိုမက္တစ္ထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္ကုိအသံုးျပဳဖ်န္းပက္ေသာအေရအတြက္ကုိတိက်မွန္ကန္စြာတြက္ခ်က္ ႏုိင္ သည္။

၄။ ထူးျခားေသာကတၱရာဆအဆို႔ရွင္ကုိအသုူံျပဳ၍ ေအာ္တိုမက္တစ္အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည္။

၅။ ကတၱရာဆီဖ်န္းကားျဖင့္လုပ္အားႏွင့္ကုန္က်စရိတ္ကုိေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည္။ အလုပ္လုပ္ေသာအရည္အခ်င္း ႏွင့္တြင္က်ယ္မွုျမင့္တင္ႏုိင္သည္။

၆။ ဓာတ္မလိုက္ပစၥည္းျဖင့္အပူခ်ိန္၁၂/ ၈ hမေလွ်ာ့က်သည္။

၇။ ဒီဇယ္ဆီမီးေလာင္စက္ျဖင့္ အပူေပးေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည္။ လံုျခံဳအားကုိးႏုိင္သည္။

၈။ ေပၚလီမာေျပာင္းျပင္ထားေသာ ကတၱရာဆီမေပ်ာ္ရည္ေႏွာျဖစ္ ကတၱရာဆီကတၱရာဆီအပူအမ်ဳိးမ်ဳိး ကုိ ဖ်န္းပက္ႏုိင္သည္။

၉။ အျမင့္ကုိထိန္းညႇိႏုိင္သည္

၁၀။ တိုင္းရင္းျဖစ္ကတၱရာဆပံ့စက္ကုိအသံုးျပဳထုတ္လုပ္စြမ္းရည္ျမင့္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အကြက္ေစ့ေစ့ရွိျဖစ္ သည္။

၁၁။ စက္ တာေဝးမွထိန္းႏုိင္လုပ္ခြင္မွာလည္းလုပ္ႏုိင္သည္။ စက္ထိန္းရန္လြယ္ကူသည္။

ထုတ္ကုန္အေသးစိတ္ျပသျခင္း

4

 

 

စံ​သတ္​မွတ္​ခ်က္


Product Name - Automatic Asphalt Distributor Automatic Asphalt Distributor Automatic Asphalt Distributor Automatic Asphalt Distributor Asphalt tank volume: L 13000
Producto Model - HD5100 HD5101 HD5123 HD5163 Spray width: m 6000
Engine Model - ISF3.8s5154 CA4DC3-12E5 M5G MC05.21-50 Spray volume: kg/m2 0.2-3
Engine Power - 115(154) 91(123)kW(hp) MC05.18-50 151(210) Spray precision: - 1%
Emission standard - EURO V EURO V EURO V EURO V Spray media: - hot (modified) asphalt, diluted asphalt, emulsified asphalt, etc.
Wheelbase mm 3800 3300mm 4700 4700 Asphalt heating mode: - Imported diesel oil burner (calorific value 10×104kCal/h)
Total weight kg 9990 10000kg 12490 16000 Asphalt heating speed: ℃/h 12
Auxiliary Engine Power kW(hp) 26(35) 26(35)kW(hp) 26(35) 40.5(55) Engine Power: kW/hp 228/310
Asphalt tank volume L 4000 5000L 6000 8000 Total weight: kg 25000
Spray width mm 4500 6000mm 6000 6000 Overall dimensions: mm 10740×2496×3820
Spray volume kg/m2 0.2-3 0.2-3kg/m2 0.2-3 0.2-3 - - -
Spray precision - 1% 1.50% 1% 1% - - -
Spray media modified asphalt、hot asphalt、emulsified asphalt - - -
Asphalt heating mode Imported diesel oil - - -
Asphalt heating speed ≥12℃/h - - -

ဆက္သြယ္ရန္္

ေမးခြန္းရ္ွလွ်င္ဖုန္းဆက္ေပးပါ
+86-371-65825868 WhatsApp/Wechat:+86 18224529750
အီးေမး
sales@sinoroader.com
ေလ့လာရန
Longxiang Industrial Park ,
Weidu District, XuChang,HeNan, China
သတင္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရန၂၄နာရီအတြင္းေျဖၾကားေပးမည္
Please enter a valid email address.
*
*
*
+ Add attachment
ဧည့္သည္ေတာ္၏အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရမည္။ တျခားလူေတြႏွင့္ကု​မၸ​ဏီသုိ႔ ေပါက္ၾကား ျခင္း မလုပ္ရန္ကတီျပဳပါသည္။

မူပုိင္©၂၀၁၉ ဟန္သာစက္​ယႏၲ​ရား Amallink.com