ထုတ္ကုန္မ်ား

LB ကတၱရာဆီအား​ေကာင္းစြာေရာေႏွာစခန္း
LB ကတၱရာဆီအား​ေကာင္းစြာေရာေႏွာစခန္း
တုိက္ရုိက္အပူေပးအရည္ဖိအားျဖင့္ ကတၱရာဆီ အရည္က်ဳိ စက္
တုိက္ရုိက္အပူေပးအရည္ဖိအားျဖင့္ ကတၱရာဆီ အရည္က်ဳိ စက္
ေက်ာက္ပစၥည္းသယ္ပုိ႔ပတ္ႀကိဳးမ်ဳိး ကြန္ကရစ္ေရာေႏွာစခန္း
ေက်ာက္ပစၥည္းသယ္ပုိ႔ပတ္ႀကိဳးမ်ဳိး ကြန္ကရစ္ေရာေႏွာစခန္း
ကုန္ေသတၱာပံုသဏၭာပတ္ဝန္းက်င္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း
ကုန္ေသတၱာပံုသဏၭာပတ္ဝန္းက်င္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း
ကတၱရာဆီတင္ပုိ႔ထရပ္ကား
ကတၱရာဆီတင္ပုိ႔ထရပ္ကား
 ေနာက္တြဲ-မုိဘုိင္း ကြန္ကရစ္ေရာေႏွာစခန္း
ေနာက္တြဲ-မုိဘုိင္း ကြန္ကရစ္ေရာေႏွာစခန္း
 မေပ်ာ္ရည္ေႏွာျဖစ္ကတၱရာဆီစခန္း
မေပ်ာ္ရည္ေႏွာျဖစ္ကတၱရာဆီစခန္း
ကတၱရာဆီဖ်န္းကား
ကတၱရာဆီဖ်န္းကား

အက်ဥ္းခ်ဳံး

ကြၽန္ပ္တုိ႔ Sinoroader ကု​မၸ​ဏီသည္တရုတ္ျပည္၏ ​ေဆာက္​လုပ္ေရးစက္​ယႏၲ​ရား ထုတ္​လုပ္ေရးအ​ေျခ​ခံ​ေဒ​သျဖစ္ေသာဟုိနန္ျပည္နယ္ထိန္းက်ဴးၿမိဳ႕မွာသည္ရွိပါသည္။ ကြၽန္ပ္တုိ႔၏အဓိက ထုတ္ကုန္ မ်ားမွာ ကတၱရာဆီေရာေႏွာစခန္း၊ေပၚ​လီမာျပဳျပင္ထားေသာ ကတၱရာဆီေရာေႏွာ စခန္း၊ မ​ေပ်ာ္​ရည္​ေႏွာျဖစ္ကတၱရာဆီေရာေႏွာစခန္း၊ ကတၱရာဆီအ​ရည္​က်ိဳစက္၊ကတၱ​ရာ​ဆီ​ဖ်န္းေဝကား၊ micro- မ်က္နာျပင္လမ္း​ခင္း​ကား စေသာလမ္း​ခင္း​ရန္ စက္​ယႏၲ​ရားမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ကြၽန္ပ္တုိ႔သည္ “ေသာ့ေပးေသာအ​က်ိဳး​ေဆာင္​မွု​” ျဖင့္​စက္​ယႏၲ​ရားေရာင္းခ်ျခင္း၊ တတ္​ကၽြမ္း​မွု​ပ​ညာ ေလ့​က်င့္​ပ်ိဳး​ေထာင္​ေပး​ျခင္း၊တပ္ဆင္ထိန္း​ညႇိ​စမ္း​သပ္ျခင္းယႏၲရား သက္တမ္းတစ္ခုလံုးမွာ လုပ္ေပးမည္။ ယခု ထက္ထိကြၽန္ပ္တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ႐ု​ရွား၊ကာ​ဇတ္စတန္၊ ဥဇဘက္၊ ဩစေၾတးလီးယား၊ အဂၤ​လန္​၊ ဘရာ​ဇီး​၊ ခ်ီ​လီ၊ ပီ​႐ူး​၊ ကင္ညာ၊ အီ​ဂ်စ္၊ အီ​သီ​အို​ပီး​ယား၊ ဘဂၤ​လားေဒ့​ရွ​္၊ ထိုင္း၊ မ​ေလး​ရွား၊ အင္​ဒို​နီး​ရွား၊ ဖိ​လစ္​ပိုင္ စေသာႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ေက်ာ္သုိ႔ေရာင္းခ်ေပးထားပါသည္။

ကတၱရာဆီေရာေႏွာစခန္း။ ။ကတၱ​ရာ​ဆီအ​သုတ္ေရာ​ေႏွာစ​ခန္း၊ ဒလိမ့္ထံုးကတၱ​ရာ​ဆီေရာ​ေႏွာစ​ခန္း၊ ကုန္ေသတၱာ ပံုအမ်ဳိးအစားကတၱ​ရာ​ဆီစ​ခန္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း၊ အပူဓာတ္ျပန္သိန္းႏုိင္ေသာ ကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း၊ ၎တုိ႔ဟာကြၽန္ပ္တုိ႔၏အဓိက လုပ္​ငန္းျဖစ္၍။
ကတၱ​ရာ​ဆီစ​ခန္း။ ။ေပၚ​လီ​မာျပဳျပင္ထားေသာကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း(PMB)၊ SBS၊ SBR၊ MAC၊ EVA၊ PEမ​ေပ်ာ္​ရည္​ေႏွာ​အ​ကူ​ပစၥည္း အ​သုံး​ဝင္​ႏုိင္သည္။ မ​ေပ်ာ္​ရည္​ေႏွာ​ျဖစ္ကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း၊ အစအနေရာ္ဘာကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း၊ ကတၱရာဆီအ​ရည္​က်ိဳစက္၊ ကတၱရာဆီdecanterလည္းရွိပါသည္။
အ​ထူး​အ​မ်ိဳး​အ​စားကား။ ။ကတၱ​ရာ​ဆီ​ဖ်န္း​​ေဝကား၊ ကတၱ​ရာ​ဆီ​တင္ပုိ႔ကား၊ ဆင္​က​ရို​နပ္ခ်စ္ပ္sealer ၊ micro-မ်က္နာျပင္လမ္း​ခင္း​ကား။

ELB၃၀၀၀ကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း

ELB၃၀၀၀ကတၱရာဆီ ေရာေႏွာစခန္း

ကတၱရာဆီေရာေႏွာစခန္းပ​ရို​ဂ်က္
LB၁၀၀၀ကတၱရာဆီအားေကာင္းစြာေရာေႏွာစခန္း

LB၁၀၀၀ကတၱရာဆီအားေကာင္းစြာေရာေႏွာစခန္း

ကတၱရာဆီေရာေႏွာစခန္းပ​ရို​ဂ်က္

တရုတ္ျပည္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေဆာက္လုပ္ေရးစက္ယႏၲ​ရားထုတ္လုပ္သူ။

ကတၱရာဆီေရာေႏွာစခန္း၊ ကတၱ​ရာ​ဆီ​ဖ်န္း​​ေဝကား၊ ေရာေႏွာကား၊ ေအာ္​တို​မက္​တစ္ကုန္​ခ်ကား၊ ဦးေဆာင္ေပး ထုတ္လုပ္သူ။

အ​က်ိဳး​ေဆာင္​ေပးမူ​ဝါ​ဒ

သုံး​စြဲ​သူထိပ္​တန္း​အ​က်​ဆုံးျခင္း
သုံး​စြဲ​သူ၏ တန္​ဖိုးပုိၿပီးဖန္​တီးျခင္း

အ​က်ိဳး​ေဆာင္​ေပးရည္​မွန္း​ခ်က

ဧည္သည္၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိေက်ာ္လြန္၍လုပ္​ငန္းစံနုန္းကုိ
ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း

အ​က်ိဳး​ေဆာင္​ေပး​ေဆာင္​ပုဒ္

အ​ရည္​အ​ေသြးသည္ကမၻာႀကီးကုိ ေျပာင္း​လဲ​ျခင္း
အ​က်ိဳး​ေဆာင္​ေပးျခင္းသည္ တန္​ဖိုးဖန္​တီး၏

အ​က်ိဳး​ေဆာင္​ေပး​ က​တိ​ျပဳ​ခ်က

ပထမအ​တန္းအ​​​စား
၂၄နာရီအုန္းလုိင္းအ​က်ိဳး​ေဆာင္​ေပး​ျခင္း

မူပုိင္©၂၀၁၉ ဟန္သာစက္​ယႏၲ​ရား Amallink.com